Doug Latornell on the Tour des Lacs 400, May 2009.

Photo: Karen Smith

_